Zásady zpracování osobních údajů

vydané společností ECOMAIL.CZ, sro , IČO: 027 62 943, se sídlem Na Zderazu 1275/15, 120 00 Praha 2, zastoupená Ing. Jakubem Stupkou, jednatelem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 223183 (dále jen “ Ecomail ” nebo “ správce ”)

pro poskytování služeb aplikace Ecomail dostupné na https://www.ecomail.cz/ .

Cílem tohoto dokumentu bude Vás seznámit se všemi informacemi, které se týkají zpracování Vašich osobních údajů. Doporučujeme Vám, abyste si tyto zásady zpracování osobních údajů přečetli. Pokud budete mít jakékoli další dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, prosím kontaktujte nás na e-mailu support@ecomail.cz nebo poštou na výše uvedenou adresu.

Zpracováváme Vaše osobní údaje ze zákonem stanovených důvodů, za účelem plnění smlouvy nebo na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud se nejedná o zpracování osobních údajů ani v jednom z těchto tří uvedených důvodů, pak si vyžádáme Váš souhlas. Dbáme na to, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány v souladu s následujícími zásadami:

 • rozumné meze , to znamená, že Vaše osobní údaje používáme v nezbytném rozsahu pro splnění účelu, za jakým jsou poskytovány;
 • transparentnost , jinými slovy Vás předem informujeme, jaké osobní údaje zpracováváme, proč, jak dlouhou dobu a komu Vaše osobní údaje předáváme; a
 • bezpečnost , vždy pracujeme s technologiemi a interními postupy tak, aby Vaše osobní údaje byly v bezpečí; samozřejmostí je, že naše vnitřní nastavení sledujeme, hodnotíme a přijímáme v souladu s vývojem moderních technologií.

Pro koho jsou tyto zásady určeny. Pokud není uvedeno jinak, platí tyto zásady ochrany osobních údajů pro osoby, které:

 • používají Aplikaci Ecomail a související služby;
 • navštěvují nami provozované webové stránky;
 • dobrovolně se registrují k účasti na online nebo offline akcích.

Pro lepší přehlednost a orientaci jsou níže uvedeny pojmy, které se v těchto zásadách často opakují.

Aplikace je softwarová služba obsahující zejména nástroje k editaci e-mailů a jejich hromadnému rozesílání a vyhodnocování kampaní, dostupná na webových stránkách https://www.ecomail.cz/ a/nebo https://www.ecomail.app/ ;
GDPR Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;
Obchodní sdělení zpravidla e-mailová zpráva nebo sms odeslána za účelem propagace obdobných výrobků a služeb, jednak ze strany Uživatele Příjemci nebo ze strany Ecomail těm, kteří s tím předem souhlasili nebo zákazníkům;
Osobní údaje jakékoli informace o Uživateli, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat;
Osobní údaje Příjemce jakékoli informace o Příjemci, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat, tyto informace zpracováváme pro našeho zákazníka z pozice zpracovatele;
Příjemce fyzická osoba, k níž se vztahují Osobní údaje Příjemce, nejčastěji půjde o zákazníka Uživatele a současně odběratele Obchodního sdělení;
Zmluva jakákoli smlouva o poskytování služeb Ecomail, ať už přímo poskytovaných prostřednictvím Aplikace nebo jen v souvislosti s ní;
Uživatel fyzická osoba, k níž se vztahují Osobní údaje, nejčastěji půjde o zákazníka nebo o potenciálního zákazníka , případně uživatele našich webových stránek, nebo účastníka naší online nebo offline akcí, označovaný takové jako „ Vy “;
Zpracovatel vykonává činnosti zpracování osobních údajů na základě smlouvy nebo jiného pověření pro správce (Ecomail);
Zpracování osobních údajů je jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;
Zvláštní kategorie osobních údajů takové osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v oborech, zdravotném stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, pokud jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby;

Ecomail vystupuje nejen jako správce Osobních údajů svých zákazníků, potenciálních zákazníků a uživatelů webových stránek https://www.ecomail.cz/ nebo https://www.ecomail.app/ , ale také jako zpracovatel Osobních údajů Příjemců Obchodních sdělení a jiných sdělení zasílaných prostřednictvím Aplikace.

 1. KDY JE ECOMAIL SPRÁVCEM A KDE NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT
  Ecomail správcem. Správcem osobních údajů je společnost ECOMAIL.CZ, sro , se sídlem Na Zderazu 1275/15, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 02762943, zapsané u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 223183, zastoupená Jakubem takové jen „ my “ nebo „ správce “).
  Kontakt: support@ecomail.cz
  Prosím vezměte na vědomí, že tyto zásady ochrany osobních údajů se budou vztahovat na Zpracování osobních údajů našich Uživatelů, nikoli Příjemců.
 2. KDY JE ECOMAIL SPRACOVATELEM A KDE NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT
  Ecomail zpracovatelem. Ecomail poskytuje služby podle Smlouvy svým zákazníkům, kteří mohou prostřednictvím Aplikace zasílat Obchodní sdělení či jiné informace a zůstat tak v kontaktu s Příjemci. Pokud zpracováváme Osobní údaje Příjemců, pak tak činíme jménem našich zákazníků pouze jako zpracovatel, a to v souladu s pokyny našich zákazníků. Jste-li Příjemcem Obchodních sdělení některého z našich zákazníků, doporučujeme Vám si pečlivě přečíst jejich dokumentaci týkající se zpracování Osobních údajů Příjemců. V ní byste měli zjistit, jak tento zákazník shromažďuje a používá informace o Vás (Příjemcích). Pokud nám náš zákazník poskytl Osobní údaje Příjemce a chcete uplatnit veškerá práva, prosím informujte se přímo u příslušného zákazníka. Naši zaměstnanci mají omezenou možnost přístupu k Osobním údajům Příjemce. Pokud si přesto, přejete podat svoji žádost týkající se uplatnění práv týkající se Osobních údajů Příjemce přímo Ecomailu, uveďte prosím také název našeho zákazníka. Vaši žádost předáme tomuto zákazníkovi v co nejkratší době.
 3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPRACOVÁVÁME
  Zpracováváme o Vás tyto Osobní údaje:
  • jméno a příjmení,
  • kontaktní údaje (zejména e-mail, telefonní číslo),
  • počet e-mailových kontaktů ve vaší databázi;
  • název vašich webových stránek nebo e-shopu;
  • fakturační údaje a bankové spojení (údaje nezbytné k vedení účetnictví a realizaci plateb za poskytované služby),
  • informace, které nám sdělíte v rámci komunikace s nami (zejména se bude jednat o Vaše dotazy a odpovědi na Vaše dotazy, komunikace s Vami),
  • provozní údaje značící hlavně vznik chybového stavu Aplikace (čas a adresa vzniku chybového incidentu);
  • název uživatelského účtu,
  • login k uživatelskému účtu a chování v uživatelském účtu (zejména údaje vyplněné uživatelem v aplikaci, čas registrace, datum poslední aktualizace profilu),
  • IP adresa,
  • cookies.

  Nezpracováváme Zvláštní kategorie osobních údajů.
 4. JAKÝM SPŮSOBEM SPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE
  Obecně k době Zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy, a poté ještě po nezbytnou dobu po jejím ukončení. Konkrétní doby zpracování jsou patrné z bodu 6 těchto Zásad. V tuto dobu jsme povinni ukončit Zpracování osobních údajů; pokud vyhodnotíme, že je nezbytné Osobní údaje archivovat nebo je nezbytné je zpracovávat po dobu delší, zejména z důvodu ochrany našich práv a oprávněných zájmů (např. uplatnění práv z vad poskytované služby Aplikace v rámci reklamace nebo podané stěžnosti, či uplatnění jiného nároku apod.). ) Prosím vezměte na vědomí, že v některých případech může doba pro Zpracování osobních údajů činit až 15 let po splnění Smlouvy z důvodu ochrany našich zájmů.
 5. ZA JAKÝM ÚČELEM SPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE
  Registrace, zřízení uživatelského účtu. Poskytujete nám dobrovolně Osobní údaje zřízením uživatelského účtu k Aplikaci a jejich následnou aktualizací. Díky Vašemu uživatelskému účtu můžete využívat služby Aplikace.
  Informace o chování v Aplikaci. Můžeme obdržet informace o tom, jak a kdy používáte Aplikaci, ukládat je do souborů protokolu nebo jiných typů souborů přidružených k vašemu účtu a propojovat je s dalšími informacemi, které o vás shromažďuje. Tyto informace mohou zahrnovat například vaši IP adresu, čas, datum, použitý prohlížeč a akce, které jste v Aplikaci provedli, jakož i obsah, který jste do Aplikace nahrali.
  Zpracování údajů spojené se zabezpečením Aplikace. Pokud navštívíte naše webové stránky či při používání Aplikace, může dojít k situaci, kdy přístup na určitou adresu bude neoprávněný nebo vyvolá chybový stav (incident).
  Webové stránky. Zpracováváme takové informace o tom, kdy navštívíte a prohlížíte si naše webové stránky. Tyto informace mohou zahrnovat např. IP adresu, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o Vaším internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení Vašeho jazyka. Takové můžeme nahlédnout do historie Vašeho chování na webových stránkách nebo v Aplikaci například. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které nabízené Služby jsou Vám zobrazeny. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizovány.
  Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu apod.)
  Tato data můžeme shromažďovat jako součást protokolu nebo pomocí souborů cookies nebo jiných technologií pro sledování.
  Osobní údaje získané automaticky nebo zmluvnými partnery. Můžeme zpracovávat Osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů, našich zmluvných partnerů a vzájemně je kombinovat s Osobními údaji, které nám jsou dobrovolně poskytovány. Přijímáme opatření, abychom zabezpečili, že třetí strany jsou ze zákona oprávněny, aby nám tyto informace poskytly. Např. se bude jednat o demografické informace, IP adresy a cookies soubory. Důvodem je zlepšení poskytování našich služeb a propagace našich služeb.
  Personalizovaná reklama. Spolupracujeme s třetími stranami, abychom spravovali a zobrazovali naši reklamu na webových stránkách třetích osob.
  Blog. Na našich webových stránkách máme veřejně přístupný blog. Prosím vezměte na vědomí, že jakékoli informace, které vložíte do komentáře na našem blogu, může zobrazit kdokoli. Pokud se Vaše Osobní údaje objeví na našem blogu a Vy budete mít zájem je odstranit, prosím kontaktujte nás na e-mailu support@ecomail.cz . Nebudeme-li moci odstranit Vaše Osobní údaje z blogu, budeme Vás o tom informovat a sdělíme Vám důvod.
  Soutěže a další propagační akce. Na našich webových stránkách nebo prostřednictvím sociálních sítí můžeme provádět průzkumy, pořádat soutěže nebo jiné propagační akce. Vaše účast v našich propagačních akcích je dobrovolná. V rámci těchto průzkumů, soutěží a propagačních akcí po Vás můžeme požadovat Osobní údaje, například. jméno a příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, uživatelské jméno a podobné údaje. Osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme ke správě těchto propagačních akcí nebo i za jiným účelem, pokud je to uvedeno v podmínkách konkrétní propagační akce.
  Sociální sítě. Máme profil na Facebooku, Instagramu, Twitteru a LinkedIN. Veškeré informace, sdělení nebo materiály, které jsou prostřednictvím platformy sociálních médií poskytovány, jsou poskytovány také podle zásad zpracování osobních údajů těchto platforem.
  Registrace k odebírání Obchodního sdělení (newsletter). Pokud se zaregistrujete do našeho newsletteru, budeme Vám zasílat zajímavé informace v souvislosti s provozem Aplikace. Když už e-maily nebudete chtít dostávat, pak klikněte na odhlašovací odkaz, který je v patičce každého našeho e-mailu.
  Registrace k odběru Ecomail changelogu. Jakýkoli návštěvník našich webových stránek nebo Uživatel se může zaregistrovat do našeho Ecomail changelogu. My Vám budeme zasílat pravidelný přehled oprav a vylepšení v Aplikaci. Pokud se přihlásíte do Ecomail changelogu, pak Vám nebudeme zasílat naše newsletters, pokud nejste naším zákazníkem. Když už e-maily týkající se Ecomail changelogu nebudete chtít dostávat, pak klikněte na odhlašovací odkaz, který je v patičce každého našeho e-mailu.
  Obchodní sdělení pro naše zákazníky (newsletter). Pokud jste s nami uzavřeli zmluvný vztah, zejména na základě Smlouvy, máme právo vám zaslat Obchodní sdělení na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše služby a/nebo související obdobné služby. Když už e-maily nebudete chtít dostávat, pak klikněte na odhlašovací odkaz, který je v patičce každého našeho e-mailu. Proti zasílání newsletterů můžete také vznést námitku (blíže v části věnující se Vašim právům).
  Různé typy obchodních sdělení. Někdy vám můžeme posílat newsletter podle vašich předem vyslovených preferencí (novinky, changelog, offline akce, apod.) V případě odhlášení může dojít k odhlášení pouze z jednoho typu newsletteru. Pokud si od nás nepřejete dostávat žádné e-maily, napište prosím na support@ecomail.cz a my vaše osobní údaje odstraníme ze všech databází.
  Transakční e-maily. Jsou zprávy, které zasíláme Uživatelům v souvislosti s užíváním a řádným provozem Aplikace. Neslouží k propagaci Aplikace ani souvisejících služeb. Můžeme vás například informovat o dočasných nebo trvalých změnách našich služeb, jako je plánovaná údržba, nové funkce, aktualizace verzí, vydání, varování před zneužitím a změny našich zásad ochrany osobních údajů.
  Někdy může dojít k tomu, že vám takový e-mail obdržíte i od našeho zmluvného partnera – typicky to může být platforma, kterou používáme pro administraci školení nebo webinářů, kdy vám potřebujete doručit upozornění na začátek nebo průběh takové akce.
  Komunikace se zákaznickou podporou nebo jiné dotazy. Pokud jste nás kontaktovali e-mailem, telefonicky nebo v rámci kontaktního formuláře na našich webových stránkách nebo na sociálních sítích, pak Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely vyřízení dotazu.
  Školení a jiné akce. Pořádáme školení, semináře, webináře a workshopy. Zpracováváme Vaše Osobní údaje, které vyplníte v objednávkovém formuláři. Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy, tzn. vaší účasti na akci. Prosím vezměte na vědomí, že z některých z těchto akcí můžeme pořizovat videozáznamy nebo fotografie. Videozáznam z akce bude sloužit účastníkům akce, ale také dalším osobám ke shlédnutí. Fotografie z těchto akcí budeme používat za účelem naší další propagace. Snažíme se o maximální anonymizaci, proto u fotografií a videozáznamů nebudeme uvádět Vaše jméno ani jiné údaje, pokud nám k tomu nedáte souhlas (např. bude-li se jednat o referenci). Pokud nebudete mít zájem o Vaše zaznamenání na fotografie nebo ve videozáznamu, prosím kontaktujte nás před konáním akce na support@ecomail.cz nebo osobně přímo před konáním na místě akce.
  Platba kartou. Pokud nám zadáte údaje o své kreditní kartě, nemáme přístup ke kompletním datům. Víme jen, že platíte kartou a údaje o kartě zpracovávají příjemci těchto údajů, kteří pro nás platbu zprocesuji.
 6. SHRNUTÍ DŮVODŮ A ÚČELŮ PRO SPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Chápeme, že je někdy pro Vás obtížné se prokousat množstvím textu věnujícímu se jak, proč zpracováváme Vaše Osobní údaje a kde je získáváme. Abychom Vám poskytli rychle a přehledně základní údaje o zpracování Vašich Osobních údajů, shrnuli jsme vše v přehledné tabulce.
  Účel zpracování Osobní údaje Zákonný dôvod pro zpracování Doba zpracování Zpracovatelé
  Poskytování služeb Aplikace jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, fakturační údaje, údaje, které o sobě uživatel sdělí Plnění smlouvy Po dobou trvání zmluvného vztahu zákazníka s nami Sparkpost, Inc.

  9160 Guilford Rd, Columbia, MD 21046, Spojené státy americké

  IČ: T00399497

  Amazon.com Inc

  410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109, Spojené státy americké

  IČ: 2620453

  Google Ireland Ltd.

  Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

  IČ: 368047

  SendGrid, provozovaný společností Twilio Inc.

  375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, Spojené státy americké

  IČ: C3152782

  Vedení účetnictví fakturační údaje, bankové spojení Plnění zákonné povinnosti a plnění smlouvy daňové doklady po dobu 15 let ABRA Software as

  Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5

  IČ: 25097563

  Flexibee, provozované společností ABRA Flexi sro

  Lochotínská 18, 301 00 Plzeň

  IČ: 28019920

  Braintree, provozovaný společností PayPal Inc.

  2211 North First Street C/O, San Jose, CA 95131, Spojené státy americké

  IČ: C2171783

  Freelo Bay sro

  Jahnova 8, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

  IČ: 7446144

  Google Ireland Ltd.

  Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

  IČ: 368047

  Vyřízení reklamace či stížnosti jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, údaje o uzavřené smlouvě, nezbytné údaje o platbách Plnění zákonné povinnosti a plnění smlouvy Po dobu trvání zmluvného vztahu zákazníka s nami a následně po dobu 4 let od jeho ukončení Google Ireland Ltd.

  Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

  IČ: 368047

  Freelo Bay sro

  Jahnova 8, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

  IČ: 7446144

  ABRA Software as

  Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5

  IČ: 25097563

  Flexibee, provozované společností ABRA Flexi sro

  Lochotínská 18, 301 00 Plzeň

  IČ: 28019920

  Odpověď na zprávu zaslanou přes kontaktní formulář nebo e-mail jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo Souhlas se zpracováním za účelem vyřízení dotazu Po vyřízení Vašeho dotazu budou Osobní údaje vymazány nejpozději po uplynutí 12 měsíců, to neplatí v případě, že se stanete naším zákazníkem Intercom, Inc.

  55 2nd Street, 4th Fl., San Francisco, CA 94105, Spojené státy americké

  IČ: C3484487

  Administrace školení, workshopu nebo jiné online akce jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, název uživatelského účtu

  preference účastníka

  Plnění smlouvy Po dobu trvání zmluvného vztahu s nami a následně po dobu 4 let od ukončení zmluvného vztahu Demio Inc.

  340 W. Ross Ave., Tampa, FL 33602, Spojené státy americké

  IČ: P20000082422

  Zoom Video Communications, Inc.

  55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113, Spojené státy americké

  IČ: C3404423

  Amazon.com Inc

  410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109, Spojené státy americké

  IČ: 2620453

  Administrace školení, workshopu nebo jiné offline akce jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo,

  fakturační údaje,

  preference účastníka

  Plnění smlouvy Po dobu trvání zmluvného vztahu s nami a následně po dobu 4 let od ukončení zmluvného vztahu Google Ireland Ltd.

  Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

  IČ: 368047

  ABRA Software as

  Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5

  IČ: 25097563

  Analýza návštěvnosti stránek IP Adresa Oprávněný zájem na propagaci služeb Po dobu nezbytně nutnou pro zpracování nabídky Imper CZ sro

  Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5

  IČ: 28547888

  Přímý marketing (zejména zasílání newsletterů našim zákazníkům) Kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mail)

  Údaje o chování v Aplikaci

  Oprávněný zájem na propagaci obdobných služeb nebo souhlas se zasíláním obchodních sdělení 3 roky od posledního uskutečněného přihlášení k uživatelskému účtu, pokud se z odběru neodhlásíte dříve ECOMAIL.CZ, sro

  Na Zderazu 1275/15, Nové Město, 120 00 Praha 2

  IČ: 2762943

  Běžná analýza návštěvnosti webových stránek Aplikace, zabezpečení našich webových stránek, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server pseudo anonymizované identifikátory registrovaných uživatelů,

  IP adresa

  Oprávněný zájem Konkrétní doba uložení u souboru cookies se liší podle konkrétního druhu cookie souborů, zpravidla ne více než 1 rok Google Analytics, provozované společností Google Ireland Ltd.

  Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

  IČ: 368047

  Marketing a propagace našich služeb jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo potenciálních zákazníků, IP adresy a další technické identifikátory Souhlas se zpracováním cookie souboru Po dobu trvání souhlasu, doba uložení cookies se může lišit v závislosti na druhu cookies Cookiebot, provozovaný společností Cybot A/S

  Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Dánsko

  IČO: DK34624607

  Ochrana našich práv a majetku (či ochrana práv a majetku třetích osob) jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo zákazníka, adresa a údaje o poskytovaných službách Oprávněný zájem Po dobu 4 let od ukončení našich zmluvných vztahů Legitas advokátní kancelář sro

  Na Zderazu 1275/15, Nové Město, 120 00 Praha 2

  IČ: 8870641

  Zpracování a vyhodnocení soutěže, prohlášení a zveřejnění vítěze na našich webových stránkách a sociálních sítích jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa nebo jiné údaje, které mohou být upřesněny podmínkami soutěže Souhlas, oprávněný zájem (pokud specifikují podmínky soutěže) 2 roky skončení soutěže, pokud svůj souhlas neodvoláte dříve Facebook Ireland Ltd.

  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko

  IČ: 462932

  Instagram, provozovaný společností Facebook Ireland Ltd.

  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko

  IČ: 462932

  Google Ireland Ltd.

  Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

  IČ: 368047

  Zveřejnění recenze zákazníka nebo Vašeho dotazu či komentáře k poskytování našich služeb jméno, příjmení, e-mailová adresa Souhlas Po dobu zveřejnění příspěvku, u něhož je Váš komentář, pokud nás nepožádáte dříve o smazání Vašeho komentáře WordPress, provozovaný společností Automattic Inc.

  60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, Spojené státy americké

  IČ: C2804985

  Google Forms, provozované společností Google Ireland Ltd.

  Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

  IČ: 368047

 7. KONTROLA OBSAHU ODESLÁNÝCH E-MAILŮ PŘÍJEMCI
  Pokud Uživatel pošle e-mail Příjemci, putuje v síti internet a správce serveru může číst obsah této zprávy. Proto vezměte na vědomí, že e-mail není určen pro potřeby zasílání dôverných informací a většina e-mailů je doručena do schránky „doručená pošta“ a není nijak šifrována. Nepoužívejte služby naší Aplikace k zasílání dôverných informací.
  Někdy se může stát, že zkontrolujeme obsah e-mailových kampaní našich Uživatelů, abychom se ujistili, že jsou v souladu s našimi podmínkami pro používání Aplikace a právními předpisy. Naši zaměstnanci mohou Vaše jednotlivé e-mailové kampaně za tímto účelem namátkově prověřit. Nastavený kontrolní mechanismus je výhodou pro všechny naše Uživatele, kteří dodržují naše podmínky pro používání Aplikace, neboť takový postup snižuje množství nevyžádané pošty (spamů) odesláno prostřednictvím našich serverů a pomáhá nám udržovat vysokou doručitelnost Vašich e-mailových kampaní (nízký spam rate) a pro ty, kteří dodržují platnou legislativu.
 8. NAŠE POVINNOSTI Z POHLEDU ÚČETNICTVÍ A DANÍ
  Vezměte prosím na vědomí, že řadu osobních údajů zpracováváme z důvodů, ze kterých jsme k tomu ze zákona povinni. Máme podle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost archivovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Máme také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou. Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační adresu, či jinou identifikaci Uživatele a evidenci nami poskytnutých služeb v rámci Aplikace.
  Prosím dále vezměte na vědomí, že máme podle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), povinnost archivovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační adresu, či jinou identifikaci Uživatele a evidenci nami poskytnutých služeb v rámci Aplikace.
 9. JAKÁ JSME PŘIJALI OPATŘENÍ K OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Technická a bezpečnostní opatření. S ohledem na pravděpodobnost rizik a na poměr mezi cenou možných opatření i technických možností jsme zavedli technická bezpečností a organizační opatření – a to ve všech oblastech, kde dochází ke zpracování osobních údajů (zejména provoz webu, provoz Aplikace, zaměstnanecká agenda, komunikace se zákazníky ).
  Používáme bezpečný informační systém, který poskytuje osobním údajům zabezpečení odpovídající stavu techniky, nákladům, povahě, rozsahu a účelům zpracování.
  Organizační opatření. Všichni zaměstnanci, kteří mají přístup k Osobním údajům, jsou zavázáni mlčenlivostí a musí respektovat bezpečnostní zásady. Přístupy do všech systémů včetně informačního systému jsou personalizovány a kryty hesly, která se tvorí různými způsoby. Informační systém eviduje logy, abychom mohli kontrolovat přístup jednotlivých zaměstnanců k jednotlivým databázím. Zaměstnanci jsou pravidelně školeni.
 10. KDY PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍM STRANÁM

Vaše Osobní údaje mohou být předány našim obchodním partnerům (Zpracovatelé) nebo jiným třetím osobám, pokud to vyžaduje zákon.

Zpracovatelé. Používáme pouze prověřené Zpracovatele, se kterými máme uzavřenou písemnou smlouvu, a kteří nám poskytují minimálně stejné záruky jako my Vám. Jedná se pouze Zpracovatele, kteří jsou z Evropské unie nebo s nimiž máme uzavřeny standardní zmluvné doložky v souladu s čl. 46 GDPR a kteří poskytují Vašim Osobním údajům srovnatelnou úroveň ochrany jako v případě použití GDPR a českých právních předpisů. Všichni tito naši Zpracovatelé jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté Osobní údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme je zpřístupnili v souladu s těmi zásadami. Konkrétní Zpracovatele jsme uvedli u každého jednotlivého důvodu a účelu Zpracování osobních údajů.

Google API. Pokud při využívání Služby Ecomail bude docházet k přenosu informací a Osobních údajů z rozhraní Google API do jakékoli jiné aplikace, pak využívání této služby bude řídit Zásadami služeb Google API , včetně požadavků na omezení použití této služby.

Zákonné povinnosti Osobní údaje můžeme mimo Zpracovatele předat třetím osobám, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na zákonné požadavky orgánů veřejné moci či na vyžádání soudu v soudních sporech.

 1. JAKÁ MÁTE PRÁVA

Je možné nás požádat o přístup k osobním údajům a požádat o opravu, změnu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů tam, kde jsou nepřesné nebo byly zpracovány v rozporu s platnými zákony na ochranu osobních údajů. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a právo nebyt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování.

Vaše práva týkající se zpracování Osobních údajů lze uplatnit na e-mailu support@ecomail.cz , osobně či poštou na adrese správce.

Usilujeme o to, abychom Vašim žádostem neprodleně dokázali vyhovět, nejpozději však do 1 týdnu. Nicméně mohou nastat okolnosti, za kterých přístup poskytnout nemůžeme (například pokud požadované informace ohrozují soukromí jiných osob nebo jiná oprávněná práva, nebo tam, kde by náklady na poskytnutí přístupu byly nepřiměřené rizikům ohrožujícím soukromí jednotlivce v daném případě). Můžeme provést přiměřené kroky k ověření totožnosti uživatele před tím, než provedeme jakékoli kroky stran práv Uživatelů údajů.

Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR budete mít právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat od správce:

 • potvrdení, zda zpracovává osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se Uživatelů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Uživatelů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo Evropskou unii,
 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti bude správce oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR máte právo na opravu nepřesných osobních údajů. Rovněž máte povinnost oznamovat změny svých osobních údajů (např. evidence uživatelského profilu). Zároveň jste povinni poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR máte právo na výmaz osobních údajů, které se vás týkají, pokud neprokážeme oprávněné dôvody pro zpracování těchto osobních údajů. Máme nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro který byly zpracovávány.

Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR máte do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud budete popírat přesnost osobních údajů, dôvody jejich zpracování nebo pokud podáte námitku proti jejich zpracování.

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR máte právo na oznámení v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR máte právo na přenositelnost údajů, které se vás týkají a které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat o předání těchto údajů jinému správci.

Pokud v souvislosti s našimi zmluvnými povinnostmi nebo na základě souhlasu poskytnete osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, máte právo získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vami určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze Vaší žádosti vyhovět.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu.

V případě, že neprokážeme, že existuje závažný, oprávněný dôvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě námitky ukončíme bez zbytečného odkladu.

Pokud je námitka podána v případě zpracování související s přímým marketingem, pak ukončíme zpracování bez zbytečného odkladu.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely lze kdykoli odvolat. Odvolání je třeba učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle.

Zpracování údajů z cookies lze zamezit nastavením webového prohlížeče.

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Máte právo nebyt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jí obdobným způsobem významně dotklo. Uvádíme však, že neprovádíme automatizované rozhodování bez vlivu lidského posuzování s právními účinky pro Uživatele.

 1. ZÁVĚR

Tyto Zásady zpracování osobních údajů mohou být změněny pouze písemně. O tom budou Uživatelé informováni prostřednictvím našich webových stránek nebo v Aplikaci.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se našich Zásad zpracování osobních údajů se na nás prosím kontaktujte na e-mailu support@ecomail.cz .

Pokud budete nespokojeni, pak můžete kdykoli podat podnět nebo stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice (více na https://www.uoou.cz/ )

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 15. 4. 2021.